SmodCMS

Karta miejska

1.   E-karta wydawana jest w wersji:

1)   Premium,

2)   Standard.

2.   E-karta w wersji Premium wydawana jest:

1)     Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta oraz złożył pisemne oświadczenie
w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2)     Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt czasowy na terenie Miasta albo nie jest zameldowany,
ale na terenie Miasta zamieszkuje i w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania, a nadto:

a)     złożył pisemne oświadczenie w tym zakresie, zawarte w załączniku Nr 3
do niniejszego Regulaminu,

b)     przedłożył do wglądu zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym, w którym wskazał Miasto Tarnów jako miejsce zamieszkania z potwierdzeniem jego złożenia w Urzędzie Skarbowym,

3)     Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty jest zameldowany na pobyt czasowy na terenie Miasta albo nie jest zameldowany
na terenie Miasta, ale tu zamieszkuje, jest na utrzymaniu osoby spełniającej wszystkie warunki określone w pkt. 2. oraz:

a)     nie ukończył 18-tego roku życia, albo

b)     nie ukończył 24-tego roku życiai uczy się w szkole średniej albostudiuje.

3.       E-karta w wersji Standard wydawana jest Wnioskodawcy, który w chwili składania wniosku o wydanie E-karty nie spełnia żadnego z warunków wskazanych w ust. 2
albo nie złożył pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawartego w załączniku Nr 1,
Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego Regulaminu,

4.     W tym samym czasie można posiadać tylko jedną ważną E-kartę, niezależnie od jej
wersji.

5.     Warunkiem wydania E-karty jest osobiste, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6:

1)   złożenie w POK:

a)     dokładnie i prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie E-karty, stanowiącego załącznik Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

b)     oświadczenia o spełnianiu jednego z warunków wskazanych w ust. 2 przy składaniu wniosku o wydanie E-karty w wersji Premium, stanowiącego załącznik Nr 3 lub Nr 4 do niniejszego Regulaminu,

c)     zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającego aktualny wizerunek Wnioskodawcy,

d)     dowodu uiszczenia należnej opłaty przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu
E-karty,

e)     aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole policealnej lub studiowaniu,

2)   przedłożenie do wglądu:

a)     dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Tarnowie, jeżeli Wnioskodawca je posiada,

b)     dokumentu wskazanego w ust. 2 pkt 2 ppkt „b”, przez Wnioskodawcę określonego w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3,

3)   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby SKM, określonych we wniosku o wydanie E-karty i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny Wnioskodawcy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych działa w jego imieniu po przedłożeniu do wglądu dokumentu potwierdzającego jego umocowanie (odpis aktu urodzenia małoletniego, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego itp.).

Pracownik POK weryfikuje dane Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie E-karty na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę ważnego dokumentu pozwalającego ustalić jego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), co wyklucza składanie wniosku przez osoby trzecie, w tym ustanowionego pełnomocnika.

Funkcjonalności wspólne dla obu typów karty to:

  • nośnik biletów okresowych tarnowskiej komunikacji miejskiej,
  • elektroniczna portmonetka,
  • dostęp do internetowego systemu doładownia ekarty - sdk.umt.tarnow.pl,
  • każdej karcie poza głównym numerem ekarty widocznym na jej awersie,  jest przypisany drugi numer (rewers) zaprezentowany w postaci dziesiętnej oraz kodu kreskowego. W przyszłości numer ten będzie wykorzystywany do identyfikacji w systemach innych jednostek miejskich zintegrowanych z tarnowską kartą miejską.

Poniżej prezentujemy wzory graficzne tarnowskiej karty miejskiej. 

Tarnowska karta miejska - premium
   
Tarnowska karta miejska - standard